ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 28 ноември 2017 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Подписване на договор за поръчителство във връзка с кандидатстване за овърдрафт от СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.

2. Определяне броя на децата в групите на детските градини в община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.

3. Увеличаване капацитета на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“.

4. Промяна в цените на услугите извършвани от ОП „Гробищни паркове“.

5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с №160016, местността „Лъката“, землището на с.Господинци, община Гоце Делчев.

6. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №056018, местност “Чарка“ от землището на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, за “жилищно строителство – къща за гости”.

7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.182.9, местност “Текето“ от землището на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, за “складове и магазини”.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.32.12, местност „Ръждавица“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „жилищно строителство

9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.169.14, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „авто-диагностичен център“.

10. Предварително съгласие за промяна на предназначението за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп от 120,00 м² през имот с №17395.65.411, местност „Кавакли дере“ от землището на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

11. Даване на съгласие за съфинансиране на проект за общ устройствен план на община Гоце Делчев.

12. Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

13. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Гоце Делчев “, посмъртно.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС