ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

БЛАГОЕВГРАД

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 28 декември 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Даване на съгласие за кандидатстване по Програма „Красива България“ 2018 г.

2. Определяне на представител на община Гоце Делчев в комисията за изработване на областна здравна карта на област Благоевград.

3. Приемане на план на противодействие на тероризма на територията на община Гоце Делчев.

4. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

5. Продажба на урегулиран поземлен имот ІV, имот с планоснимачен номер 735 от квартал 30 по плана на село Мосомище.

6. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

7. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот І, имот с планоснимачен номер 915, 916, 917, 1001, 1002 от квартал 101 по плана на село Брезница.

8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.

9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №035071, местност “Капсии“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за “автокъща с магазин и офиси”.

10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с №009031, местност “Лозята/Гребенаря“ от землището на село Мосомище, общ. Гоце Делчев, за “жилищно строителство”.

11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот /нива/ с №020244, местност “Моста“ от землището на село Баничан, общ. Гоце Делчев, за “цех за преработка на дървен материал”.

12. Одобряване на план-сметка на разходите за такса „Битов отпадък“ за извършваните от община Гоце Делчев услуги по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.

13. Приемане на решение за даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на основание чл.92 от КСО.

14. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия на основание чл.92 от КСО.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС