ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 02 февруари 2018 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г.

2. Приемане на Бюджет на община Гоце Делчев за 2018 г.

3. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, по Оператилна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

4. Приемане на план за работата на общински съвет - Гоце Делчев за 2018 г.

5. Освобождаване от такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2018 г.

6. Освобождаване от такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2018 г.

7. Отчет на кмета на община Гоце Делчев за осъществения контрол по Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защина на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

8. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

9. Отчет за работата на Общинския съвет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

10. Даване на съгласие за свързано застрояване между УПИ І и УПИ ІІ от кв.9 по плана на село Господинци, община Гоце Делчев.

11. Предаване на публични общински ВиК активи за управление от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на придобити активи от Община Гоце Делчев.

12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти (ниви) с №79013 и №79016, местност "Папото" от землището на село Мосомище, община Гоце Делчев, за "предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци".

13. Определяне на представител на община Гоце Делчев за редовно заседание на 21.02.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател Общински съвет