ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 27 октомври 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2016 г.

2. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.

3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2627 по кадастралната карта на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.

4. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ІХ, имот с планоснимачен номер 151,370 от квартал 18 по плана на село Корница.

5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Момини двори“ град Гоце Делчев.

6. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на улична регулация по улица с о.т.142 -о.т.171 - о.т140 от кв.44 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев.

7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот - „нива“ представляващ поземлен имот с №000192, местност “Черешата” от землището на с. Господинци, общ. Гоце Делчев, за “цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”.

8. Именуване на площад в град Гоце Делчев.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС