ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 30 ноември 2016 г. (сряда) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2016 г.

2. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.

3. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ в село Лъжница.

4. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2949 по кадастралната карта на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба на съсобствени имоти между Община Гоце Делчев и Стефан Атанасов Керезов.

6. Разрешаване изготвянето на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ 17395.65.135 по кадастрална карта на гр.Гоце Делчев – промяна предназначението от „нива“ в Жм „за жилищно застрояване“ и обособяване на три урегулирани поземлени имота.

7. Разрешаване изготвянето на проект за ПУП за ПИ №57163 в землището на с.Корница, община Гоце Делчев – промяна на предназначението от „нива“ в Пп „за склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси“.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП за поземлен имот с №017029, местност „Мантара“ от землището на с.Борово, община Гоце Делчев, за „кравеферма за месодайно говедовъдство и обслужващи сгради“.

9. Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.

10. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Поддържане и ремонт на обекти – общинска собственост“ и определяне на структура и числен състав на предприятието.

11. Доклад за извършена проверка относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС