ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 13 април 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Кандидатстване на Община Гоце Делчев по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително проектиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“, в партньорство с останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев.

2. Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект на Община Гоце Делчев, с който се кандидатства пред Фонд „Социална закрила“.

3. Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневен ред, което ще се проведе на 10.05.2017 г.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС