ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 23 май 2017 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 г.

2. Продажба на урегулиран поземлен имот ХХI, имот с планоснимачен номер 301 от квартал 58 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.

3. Продажба на урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 906 от квартал 77 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.

4. Продажба на урегулиран поземлен имот ХV, имот с планоснимачен номер 42 от квартал 81 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.

5. Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХХV от квартал 2 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.

6. Продажба на урегулиран поземлен имот VI, имот с планоснимачен номер 233 от квартал 10 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.

7. Продажба на урегулиран поземлен имот VII от квартал 13 по плана на село Буково на собственика на построената в имота сграда.

8. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот XI, имот с планоснимачен номер 290, 291, 292 от квартал 24 по плана на село Лъжница.

9. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 915, 916, 917, 924, 925 от квартал 101 по плана на село Брезница.

10. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот IV, имот с планоснимачен номер 814, 912 от квартал 64 по плана на село Мосомище.

11. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.767 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

12. Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев.

13. Одобряване на първоначалната средносрочна бюджетна прогноза на Община Гоце Делчев за периода 2018-2020 г., по приложените таблични форми.

14. Допълнение на дружествените актове на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност на Община Гоце Делчев.

15. Откриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, /като делегирана държавна дейност/ в град Гоце Делчев.

16. Приемане на план за действие на община Гоце Делчев за изпълнение на интеграционните политики за периода 2017-2020 г.

17. Приемане на план за развитие на социалните услуги в община Гоце Делчев за 2018 г.

18. Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет – Гоце Делчев за периода 01.07.2015 г. – 23.09.2015 г.

19. Отчет за дейността на „Медицински център I Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев за 2016 г. 20. Отчет за дейността на МБАЛ„Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2016 г.

21. Отчет за дейността на „Общински пазари“ ЕООД за 2016 г.

22. Отчет за дейността на „СБУ – Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2016 г.

23. Отчет за дейността на ОП „Гробищни паркове“ за 2016 г.

24. Отчет за дейността на ОП „Обществена пералня“ за 2016 г.

25. Отчет за дейността на ОП „Поддръжка и ремонт на обекти общинска собственост“ за 2016 г.

26. Отчет за дейността на ОП „Чистота“ за 2016 г.

27. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №020206, местност „Гладно поле“ от землището на с.Баничан, община Гоце Делчев за „търговски обект и склад“.

28. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.174.4, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „гараж за съхранение на земеделски машини“.

29. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.129.18, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „складове за строителни материали“.

30. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /друг вид земеделска земя/ с идентификационен №17395.137.41, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.

31. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №36122, местност „Марево“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.

32. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №76007, местност „Летището“, землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „автосервиз“.

33. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.139.24, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, землището на гр.Гоце Делчев, за „складова база“.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС