ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 29 юни 2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 г.

2. Приемане на Наредба №20 за управление и стопанисване на горски територии – собственост на община Гоце Делчев.

3. Утвърждаване на ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Гоце Делчев.

4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в село Лъжница.

5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3185 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.

6. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.

7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.

8. Промяна начина на трайно ползване на общински мери и пасища в землището на село Борово, село Лъжница и село Брезница, община Гоце Делчев.

9. Отдаване на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.

10. Отдаване под наем за срок от пет години на обект, находящ се в сградата на Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев.

11. Определяне на цени за отдаване под наем на хотелската част от Арена Неврокоп град Гоце Делчев.

12. Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за 2016 г.

13. Необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие във връзка със сключено Споразумение №РД 50-197 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

14. Проект на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев.

15. Доклад от комисията, провела конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД град Гоце Делчев.

16. Одобряване общата численост и структура на общинската администрация.

17. Даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ І, кв.86 по Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на гр.Гоце Делчев.

18. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването на УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ от кв.279 по плана на гр.Гоце Делчев.

19. Даване на съгласие за изменение на уличната регулация и прокарване на нова улица между о.т.525 и о.т.523 в кв.217 по ПУП-ПР и ПЗ на гр.Гоце Делчев.

20. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с №031130, местност „Топлицата“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „училище за готвачи“.

21. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с №031131, местност „Топлицата“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „училище за плувци“.

22. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и канал и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.

23. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел с.Брезница – с.Корница и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.

24. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №025103, местност „Шейново“ от землището нас.Борово, община Гоце Делчев за „млекопреработвателно предприятие“.

25. Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект „Смяна и доизграждане на уличен водопровод в с.Брезница“.

26. Откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС