ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Общински съвет

Орган на местното самоуправление в община Гоце Делчев е Общинският съвет, който се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон. Той е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общински съвет Гоце Делчев се състои от 29 общински съветници, избрани от населението на общината. Той определя политиката на общината относно местното самоуправление, икономическото развитие, общинската собственост, общинските финанси, здравеопазването, образованието, културата, социалното подпомагане на населението, благоустройството и комуналното обслужване, спорта, отдиха и туризма, устройството и развитието на територията, както и опазването на околната среда.

Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, сдружаването на общината, както и всички въпроси, изрично посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.