ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Постоянни комисии

І. Постоянна комисия по бюджет, финанси и инвестиционна политика

1. Иван Тодоров Геров - Председател

2. Димитър Костадинов Балтаджиев

3. Ангел Николов Поюков

4. Димитър Николов Гамишев

5. Димитър Добрев Попов

6. Ведат Мустафа Хюсеин

7. Сайди Сайди Чолак

8. Мария Тошкова Бозукова

9. Стоян Иванов Вакареев

 

ІІ. Постоянна комисия по общинска собственост и управление на общинските дружества

1. Димитър Костадинов Балтаджиев - Председател

2. Магдалена Георгиева Пиринска

3. Атанас Костадинов Чурков

4. Борис Максимов Пръков

5. Салих Салих Буковян

6. Джалил Селим Бошнак

7. Росен Боянов Думанов

8. Иван Симеонов Душков

9. Андрей Костадинов Радонов

 

ІІІ. Постоянна комисия по устройство на територията и екология

1. Ангел Стоянов Тунчев - Председател

2. Димитър Добрев Попов

3. Иван Тодоров Геров

4. Димитър Кръстев Бояджиев

5. Джалил Селим Бошнак

6. Мехмед Мехмед Мерсимов

7. Росен Боянов Думанов

8. Иван Симеонов Душков

9. Андрей Костадинов Радонов

 

ІV. Постоянна комисия по здравеопазване и социално дело

1. Неджми Байрам Уруч - Председател

2. Хюсеин Ибраим Зърбаш

3. Гергана Димитрова Орманлиева

4. Димитър Кръстев Бояджиев

5. Михаил Крумов Ковачев

6. Елена Димитрова Аврамова

 

V. Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и именувания

1. Джалил Селим Бошнак - Председател

2. Георги Иванов Мишев

3. Петър Захариев Москов

4. Ангел Стоянов Тунчев

5. Михаил Крумов Ковачев

6. Мария Тошкова Бозуков

 

VІ. Постоянна комисия по селско стопанство и природни ресурси

1. Сайди Сайди Чолак - Председател

2. Неджми Байрам Уруч

3. Димитър Костадинов Балтаджиев

4. Димитър Илиев Димитров

5. Георги Иванов Мишев

6. Димитър Добрев Попов

7. Атанас Костадинов Чурков

8. Росен Боянов Думанов

9. Стоян Иванов Вакареев

 

VІІ. Постоянна комисия по законност, обществен ред, транспорт, молбите и жалбите на гражданите, конфликт на интереси и изпълнение на Наредба № 1 на Общинския съвет

1. Ангел Николов Поюков - Председател

2. Магдалена Георгиева Пиринска

3. Петър Захариев Москов

4. Борис Максимов Пръков

5. Михаил Крумов Ковачев

6. Салих Салих Буковян

7. Хюсеин Ибрахим Зърбаш

8. Елена Димитрова Аврамова

 

VІІІ. Постоянна комисия по европейски, регионални проекти, международно, трансгранично и регионално сътрудничество

1. Мария Тошкова Бозукова - Председател

2. Иван Тодоров Геров

3. Магдалена Георгиева Пиринска

4. Гергана Димитрова Орманлиева

5. Димитър Николов Гамишев

6. Борислав Максимов Пръков

7. Иван Симеонов Душков

8. Сайди Сайди Чолак

9. Ведат Мустафа Хюсеин

 

ІХ.Постоянна комисия по младежта, спорта и туризма

1. Димитър Николов Гамишев - Председател

2. Димитър Илиев Димитров

3. Димитър Кръстев Бояджиев

4. Мехмед Мехмед Мерсимов

5. Хюсеин Ибраим Зърбаш