ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

02.12.2013 : ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

МОТИВИ

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт и целите които се поставят:

С оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени предлагаме приемане на изменения и допълнения в Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев в следните направления:

В ДВ бр.101/22.11.2013г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който са приети изменения и допълнения на разпоредби от ЗМДТ, свързани с освобождаване от заплащане на данък върху недвижимите имоти, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства. Приетият Закон за изменение на ЗМДТ влиза в сила, считано от 01.01.2014г., с изключение на §6, който влиза в сила от 01.01.2015г.

С разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗМДТ се изменя така: „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6”, и “ЕЕV”, определеният по чл.55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет”.

В ал. (2) и (3) и (4) на същия член е предвидено облекчение за моторни превозни средства, които притежават катализаторни устройства, съответстващи на екологични норми, като за леки автомобили с екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, за съответстващите на „Евро 5" и „Евро 6" - с 60 на сто намаление, за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - с 50 на сто намаление.

С новите промени в ЗМДТ се предвижда възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парникови газове. Това е първа стъпка в посока преминаване към имущественно данъчно облагане на превозните средства, определено на база нивата на емисии вредни вещества.

В по-голямата част от държавите – членки на ЕС годишното облагане на автомобилите е обвързано с нивата на отделяните вредни емисии. Тази тенденция цели да се постави бариера за регистрацията и употребата на МПС с високи нива на вредни емисии.

Досегашния текст на чл. 59 от ЗМДТ гласеше „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.”

Съществуващото досега облекчение за ползване на отстъпка в размер на 50 на сто от дължимия местен данък за годината е на база наличието на действащо катализаторно устройство, което в голяма степен е неприложимо, предвид липсата на възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил.

Първоначалната редакция на проекта на изменителен закон предвиждаше изобщо отпадане на преференцията. При последвалото обсъждане в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, се предлагаше както отпадане на предложението, така и постепенно намаление на облекчението в следващите три години до отпадането му през 2016г. С последната редакция на текстовете, правомощието да се определи размера на облекчението е възложено на Общинските съвети.

Предложението е да бъде прието решение с максимално предвиденото облекчение в размер на 40 на сто, което няма да доведе до съществено увеличение на дължимия данък от собствениците на превозни средства.

Втората от предлаганите промени е свързана с новия Закон за туризма (ДВ.бр.30/26.03.2013г., изм. ДВ бр.68/02.08.2013г.), конкретно чл. 3, ал.2, където са определени видовете туристически обекти. Законът не предвижда туристически обект „средство за подслон”. Съгласно чл.3, ал.2, т.1, туристическите обекти са местата за настаняване, които са разделени в два класа, а именно:

1. клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, теристически селища и вили;

2. клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;

На категоризация и на облагане вече подлежат и туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални.

Направеното предложение цели да синхронизира текста на Наредбата с разпоредбите на Закона за туризма и Закона за местните данъци и такси, като в максимална степен се запазят досега действащите размери на туристическия данък.

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията на Наредба № 14 не изисква допълнителни финансови или други средства.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Резултатите от прилагането на измененията в Наредбата ще са увеличение на приходите на общината от местния данък за превозни средства, тъй като много от автомобилите в нашата община нямат действащи катализаторни устройства, съответстващи на екологичните категории “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6”, и “ЕЕV. Предлаганото облекчение от 40 на сто, за разлика от сега действащите 50 на сто, ще доведе до увеличение на приходите с 10 процента.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменителни закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев


02.12.2013 : ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредба №4 за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

С решение №358 от 06.03.2003 година Общински съвет – гр. Гоце Делчев е приел Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев. Наредбата е изменяна и допълвана единадесет.

От 2003 година до настоящия момент са извършени голям брой изменения в нормативната уредба:

- от юли месец 2012 г. действа нов Закон за управление на отпадъците;

- пролетта на 2012 г. министерство на регионалното развитие и благоустройство прие Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. В приетите наредби част от издаваните документи въз основа на регистрите за населението са с променени наименования.

- от 26.11.2012 г. влязоха в сила изменения и допълнения на Закона за устройство на територията, който промениха реда за и условията за създаване, одобряване и изменение на устройствените планове, като се предвидиха допълнителни задължения за администрацията при съобщаване на проектите за подробни устройствени планове. При разрешаването и одобряването на подробните устройствени планове е предвидено обявяване в местен вестник и Държавен вестник. Публикуване на обявление в местен вестник или Държавен вестник струва средно 50 лева.

- изменен е чл. 30, ал. 1 от Закона за туризма, като разрешение за продажба на тютюневите изделия се издава при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове. Съгласно чл. 90а., ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове „Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.”

- В чл. 187, ал. 2 от Закона за културното наследство е определено, че цените на входните билети в общинските музеи се определят от техния директор съгласувано с финансиращия музея орган.

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове наредбите, издадени от Общинските съвети трябва да са съобразени с нормативните актове от по-висока степен.

Във връзка с посочените изменения в нормативни актове от по-висока степен е необходимо Наредба №4 да бъде съобразена с тях.

2. Цели, които се поставят:

Спазване на действащото законодателство в Република България и съобразяване на Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев с нормативни актове от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията и допълненията в наредбата не изисква допълнителни финансови или други средства.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на наредба е съобразен с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п/

Кмет на община Гоце Делчев


28.05.2013 : Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

МОТИВИ

Към проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Приети промени в Закона за общинската собственост.

2. Цели, които се поставят:

Съобразяване на подзаконов нормативен акт с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията и допълненията на Наредба №2 не изисква допълнителни финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Законосъобразност при управлението и разпореждането с общинско имущество.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №2 е съобразено с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието и с правото на Европейския съюз.


21.05.2013 : Приемане на  допълнение на Наредба №16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти финансирани чрез дългосрочен общински дълг от община Гоце Делчев

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг на община Гоце Делчев

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг на община Гоце Делчев е приета с решение №202 от 26.03.2009 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев, протокол №17. През годините не са правени промени тъй като основния нормативен документ на чиято база е изготвена наредбата – Закона за общинския дълг се е променял несъществено. Направените промени не са оказали съществено значение, налагащи корекция на настоящата наредба. По важната промяна на закона е относно осигуряване на публичност и информираност на гражданите и това налага настоящото допълнение.

2. Цели, които се поставят:

Съобразяване на подзаконов нормативен акт с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията и допълненията на Наредба № 16 не изисква допълнителни финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

По добра информираност на местната общност.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №16 е съобразено с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.


20.05.2013 : Проект за изменение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския съвет

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Гоце Делчев

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Наредба №11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Гоце Делчев е приета с решение №92 от 29.07.2004 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев, протокол №10. През годините не са правени промени тъй като основния нормативен документ на чиято база е изготвена наредбата – Закона за общинските бюджети се е променял несъществено. Направените промени не са оказали съществено значение, налагащи корекция на настоящата наредба. По важната промяна на закона е от месец февруари 2011 г. и тя касае разпоредбата на чл. 28 от закона за общинските бюджети. Съгласно тази разпоредба при изпълнение на общинския бюджет определянето на второстепенните разпоредите с бюджетни кредите става със специално решение на общинския съвет, не със заповед на кмета на общината.

2. Цели, които се поставят:

Съобразяване на подзаконов нормативен акт с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията и допълненията на Наредба № 11 не изисква допълнителни финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Улесняване на подготовката, съставянето, приемането и отчитане на общинския бюджет в резултат на адекватната нормативна уредба.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №11 е съобразено с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.