ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Правилник на Общинския съвет

П Р А В И Л Н И К
ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ
С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ИЗТЕГЛИ (PDF)