ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 381 от 18.09.2017: Протокол 26

Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на 19.09.2017 г. на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.


Решение No. 380 от 28.07.2017: Протокол 25

Откриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“/като делегирана държавна дейност/ в град Гоце Делчев.


Решение No. 378 от 28.07.2017: Протокол 25

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет, включен в капитала на „Медицински център І Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев.


Решение No. 376 от 28.07.2017: Протокол 25

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти с №№003008, 003009 и 003010, местност „Керемидарката“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „кравеферма“.


Решение No. 374 от 28.07.2017: Протокол 25

Приемане отчета на кмета на общината за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.


Решение No. 371 от 28.07.2017: Протокол 25

Включване на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Баничан, община Гоце Делчев в актуализирания списък на средищните училища през 2017/2018 учебна година.


Решение No. 370 от 28.07.2017: Протокол 25

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, Община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.


Решение No. 369 от 28.07.2017: Протокол 25

Издаване на запис на заповед от община Гоце Делчев в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група –Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“.


Решение No. 368 от 28.07.2017: Протокол 25

Даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр.Гоце Делчев”.


Решение No. 367 от 28.07.2017: Протокол 25

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мосомище и село Борово.


Решение No. 366 от 28.07.2017: Протокол 25

Продажба на урегулиран поземлен имот Х, имот с планоснимачен номер 24 от квартал 3 по плана на село Борово на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 365 от 28.07.2017: Протокол 25

Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2120 по кадастралната карта на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 363 от 11.07.2017: Протокол 24

Даване на съгласие за изпълнение на одобрени проекти по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

По проект - ІІІ. Опазване на водните ресурси в трансграничния регион (Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems), с акроним Water Rescue.