ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 279 от 16.03.2017: Протокол 20

Съгласие за изменение на подробния устройствен план и Предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот ІV от квартал 64 по плана на с.Мосомище.


Решение No. 276 от 16.03.2017: Протокол 20

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1769 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.


Решение No. 275 от 16.03.2017: Протокол 20

Продажба на урегулиран поземлен имот Х, имот планоснимачен номер 680 от квартал 48 по плана на село Брезница, на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 274 от 16.03.2017: Протокол 20

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в град Гоце Делчев.


Решение No. 271 от 23.02.2017: Протокол 19

Определяне на представители на Община Гоце Делчев в юридически лица с нестопанска цел - Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ .


Решение No. 269 от 23.02.2017: Протокол 19

Определяне на представител на Община Гоце Делчев в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград и даване на мандат за гласуване на решения по дневния ред, което ще се проведе на 27.02.2017 г.


Решение No. 268 от 31.01.2017: Протокол 18

Предложение от Постоянната комисия по бюджет, финанси и инвестиционна политика във връзка с повишаване събираемостта на местните данъци и такси.


Решение No. 267 от 31.01.2017: Протокол 18

Предложение от Председателския съвет при Общински съвет гр.Гоце Делчев, във връзка с провеждането на обществени поръчки на общинските предприятия и дружества на територията на Община Гоце Делчев.


Решение No. 264 от 31.01.2017: Протокол 18

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.82.13, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „цех за производство на бланширани картофи и склад за съхранение“.


Решение No. 263 от 31.01.2017: Протокол 18

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с №024008, местност „Лозята/Гребенаря“ от землището на с.Мосомище, за „автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси“.