ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 260 от 31.01.2017: Протокол 18

Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2017 г.


Решение No. 259 от 31.01.2017: Протокол 18

Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2017 г.


Решение No. 258 от 31.01.2017: Протокол 18

Приемане на отчет за извършени проверки през 2016 г. на физически и юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ от отдел „Местни данъци и такси“.


Решение No. 251 от 29.12.2016: Протокол 17

Утвърждаване на план-сметка на разходите по дейности и промил за определяне на таксата за битови отпадъци за 2017 г. на Община Гоце Делчев.


Решение No. 249 от 29.12.2016: Протокол 17

Доклад от временна комисия, определена с Решение №222/27.10.2016 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, на Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „ТД-Момини двори“ гр.Гоце Делчев.


Решение No. 248 от 29.12.2016: Протокол 17

Изменение на Решение №168 от 28.06.2016 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев, относно проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“.


Решение No. 247 от 29.12.2016: Протокол 17

Предварително съгласие за право на преминаване и достъп от 15,00 кв.м. през имот с идентификатор 17395.119.223, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.


Решение No. 243 от 29.12.2016: Протокол 17

Приемане на Схема за разполагане на преместваеми обекти в селата в община Гоце Делчев и провеждане на публично оповестени конкурси за поставянето им.