ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 238 от 30.11.2016: Протокол 16

Доклад за извършена проверка относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев.


Решение No. 237 от 30.11.2016: Протокол 16

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Поддържане и ремонт на обекти – общинска собственост“ и определяне на структура и числен състав на предприятието.


Решение No. 235 от 30.11.2016: Протокол 16

Разрешаване изготвянето на ПУП за поземлен имот с №017029, местност „Мантара“ от землището на с.Борово, община Гоце Делчев, за „кравеферма за месодайно говедовъдство и обслужващи сгради“.


Решение No. 234 от 30.11.2016: Протокол 16

Разрешаване изготвянето на проект за ПУП за ПИ №57163 в землището на с.Корница, община Гоце Делчев – промяна на предназначението от „нива“ в Пп „за склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси“.


Решение No. 233 от 30.11.2016: Протокол 16

Разрешаване изготвянето на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ 17395.65.135 по кадастрална карта на гр.Гоце Делчев – промяна предназначението от „нива“ в Жм „за жилищно застрояване“ и обособяване на три урегулирани поземлени имота.


Решение No. 224 от 27.10.2016: Протокол 14

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот - „нива“ представляващ поземлен имот с №000192, местност “Черешата” от землището на с. Господинци, общ. Гоце Делчев, за “цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”.


Решение No. 223 от 27.10.2016: Протокол 14

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на улична регулация по улица с о.т.142 -о.т.171 - о.т140 от кв.44 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев.