ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 222 от 27.10.2016: Протокол 14

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Момини двори“ град Гоце Делчев.


Решение No. 221 от 27.10.2016: Протокол 14

Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ІХ, имот с планоснимачен номер 151,370 от квартал 18 по плана на село Корница.


Решение No. 220 от 27.10.2016: Протокол 14

Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2627 по кадастралната карта на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 215 от 28.09.2016: Протокол 13

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев.


Решение No. 213 от 28.09.2016: Протокол 13

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот-нива с идентификационен № 17395.183.8, местност „Текето“ за обект „Склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 212 от 28.09.2016: Протокол 13

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот-нива с идентификационен № 17395.137.19, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, за обект „Склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 211 от 28.09.2016: Протокол 13

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцелен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17395.130.8, местността „Заемджиков чифлк/Мочура“.


Решение No. 210 от 28.09.2016: Протокол 13

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот-нива с идентификационен № 17395.134.3, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ , за обект „Склад за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 209 от 28.09.2016: Протокол 13

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот-нива с идентификационен № 17395.33.10, местност „Сушица“ за обект „Склад за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 204 от 28.09.2016: Протокол 13

Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП-Парцелен план за трасе на оптичен кабел с.Брезница-с.Корница и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.