ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 201 от 28.09.2016: Протокол 13

Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите Всички заедно“.


Решение No. 199 от 28.09.2016: Протокол 13

Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хажидимово.


Решение No. 195 от 28.09.2016: Протокол 13

Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


Решение No. 194 от 28.09.2016: Протокол 13

Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в размер на 35% от стойността на проект „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.


Решение No. 192 от 28.09.2016: Протокол 13

Информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за първото полугодие на 2016 година.


Решение No. 190 от 28.09.2016: Протокол 13

Одобряване на вътрешни компенсирани промени на разходите по обектите на Поименен списък по капитално строителство за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на община Гоце Делчев за 2016 г.


Решение No. 188 от 28.09.2016: Протокол 13

Приемане на Наредба № 19 за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Гоце Делчев.


Решение No. 200 от 08.09.2016: Протокол 13

Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хажидимово.


Решение No. 184 от 21.07.2016: Протокол 12

Предоставяне на помещение, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Областна дирекция по безопасност на храните град Благоевград.