ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 362 от 11.07.2017: Протокол 24

Даване на съгласие за изпълнение на одобрени проекти по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

По проект - ІV. (Support of Social Enterprises and Enhancement of Employment/SoSEDEE): Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион – ЦВЕТЕН ГРАД.


Решение No. 361 от 11.07.2017: Протокол 24

Даване на съгласие за изпълнение на одобрени проекти по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

По проект - І. Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо (Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio), акроним Med4all.


Решение No. 358 от 29.06.2017: Протокол 23

Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и канал и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.


Решение No. 357 от 29.06.2017: Протокол 23

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №025103, местност „Шейновото“ от землището на с.Борово, община Гоце Делчев за „млекопреработвателно предприятие“.


Решение No. 356 от 29.06.2017: Протокол 23

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с №031131, местност „Топлицата“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „училище за плувци“.


Решение No. 355 от 29.06.2017: Протокол 23

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с №031130, местност „Топлицата“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „училище за готвачи“.


Решение No. 354 от 29.06.2017: Протокол 23

Даване на съгласие за изменение на уличната регулация и прокарване на нова улица между о.т.525 и о.т.523 в кв.217 по ПУП-ПР и ПЗ на гр.Гоце Делчев.


Решение No. 353 от 29.06.2017: Протокол 23

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването на УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ от кв.279 по плана на гр.Гоце Делчев.


Решение No. 352 от 29.06.2017: Протокол 23

Даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ І, кв.86 по Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на гр.Гоце Делчев.

Отменено с Решение № 379 от 28.07.2017 г.


Решение No. 349 от 29.06.2017: Протокол 23

Проект на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев.


Решение No. 348 от 29.06.2017: Протокол 23

Необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие във връзка със сключено Споразумение №РД 50-197 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.


Решение No. 345 от 29.06.2017: Протокол 23

Отдаване под наем за срок от пет години на обект, находящ се в сградата на Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев.


Решение No. 343 от 29.06.2017: Протокол 23

Промяна начина на трайно ползване на общински мери и пасища в землището на село Борово, село Лъжница и село Брезница, община Гоце Делчев.