ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 354 от 06.03.2003

Утвърждава длъжностното разписание на заетите в кметствата на самостоятелен бюджет


Решение No. 351 от 06.03.2003

Утвърждава приоритети, по които да се изразходват постъпилите по бюджета средства


Решение No. 349 от 06.03.2003

Упълномощава кмета на общината да кандидатства пред Министерство на финансите за временен безлихвен заем


Решение No. 348 от 06.03.2003

Разрешава община Гоце Делчев да ползва временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки


Решение No. 347 от 06.03.2003

Приема плана на приходно-разходната план-сметка на извънбюджетната сметка на община Гоце Делчев за 2003г


Решение No. 343 от 06.03.2003

Приема отчета на приходно-разходните план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове.


Решение No. 340 от 12.02.2003

Приема Правилник за удостояването със званието “Почетен гражданин на гр.Гоце Делчев”


Решение No. 339 от 12.02.2003

Дава съгласие за промяна на действащия застроителен и регулационен план относно квартал 98 по плана на грГоце Делчев


Решение No. 337 от 12.02.2003

Да се проведе търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост


Решение No. 336 от 12.02.2003

Удължава срока на безвъзмездно право на ползване на обособен самостоятелен обект от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев


Решение No. 336 от 12.02.2003

Удължава срока на безвъзмездно право на ползване на обособен самостоятелен обект от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев