ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 340 от 29.06.2017: Протокол 23

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3185 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.


Решение No. 339 от 29.06.2017: Протокол 23

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в село Лъжница.


Решение No. 335 от 23.05.2017: Протокол 22

Кандидатстване на община Гоце Делчев с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Решение No. 334 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.139.24, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, землището на гр.Гоце Делчев, за „складова база“.


Решение No. 333 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №076007, местност „Летището“, землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „автосервиз“.


Решение No. 332 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №036122, местност „Марево“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.


Решение No. 331 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /друг вид земеделска земя/ с идентификационен №17395.137.41, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 330 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.129.18, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „складове за строителни материали“.


Решение No. 329 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.174.4, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „гараж за съхранение на земеделски машини“.


Решение No. 328 от 23.05.2017: Протокол 22

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №020206, местност „Гладно поле“ от землището на с.Баничан, община Гоце Делчев за „търговски обект и склад“.