ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 316 от 23.05.2017: Протокол 22

Откриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, /като делегирана държавна дейност/ в град Гоце Делчев.


Решение No. 314 от 23.05.2017: Протокол 22

Одобряване на първоначалната средносрочна бюджетна прогноза на Община Гоце Делчев за периода 2018-2020 г., по приложените таблични форми.


Решение No. 313 от 23.05.2017: Протокол 22

Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев.


Решение No. 312 от 23.05.2017: Протокол 22

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.767 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.


Решение No. 311 от 23.05.2017: Протокол 22

Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот IV, имот с планоснимачен номер 814, 912 от квартал 64 по плана на село Мосомище.


Решение No. 309 от 23.05.2017: Протокол 22

Продажба на урегулиран поземлен имот VI, имот с планоснимачен номер 233 от квартал 10 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 308 от 23.05.2017: Протокол 22

Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХХV от квартал 2 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 307 от 23.05.2017: Протокол 22

Продажба на урегулиран поземлен имот ХV, имот с планоснимачен номер 42 от квартал 81 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 306 от 23.05.2017: Протокол 22

Продажба на урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 906 от квартал 77 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.


Решение No. 305 от 23.05.2017: Протокол 22

Продажба на урегулиран поземлен имот ХХI, имот с планоснимачен номер 301 от квартал 58 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.