ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Решение No. 298 от 13.04.2017: Протокол 21

Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневен ред, което ще се проведе на 10.05.2017 г.


Решение No. 297 от 13.04.2017: Протокол 21

Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект на Община Гоце Делчев, с който се кандидатства пред Фонд „Социална закрила“.


Решение No. 296 от 13.04.2017: Протокол 21

Кандидатстване на Община Гоце Делчев по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“, в партньорство с останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев.


Решение No. 295 от 16.03.2017: Протокол 20

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет, включен в капитала на „Медицински център І Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев.


Решение No. 293 от 16.03.2017: Протокол 20

Преобразуване на Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с.Корница в Обединено училище „Св.Паисий Хилендарски“, считано от учебната 2017/2018 г.


Решение No. 289 от 16.03.2017: Протокол 20

Отчет на кмета на община Гоце Делчев за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.


Решение No. 287 от 16.03.2017: Протокол 20

Предварително съгласие за право на преминаване и достъп от 15 кв.м. през имот с №000270, местност „Горна голяма нива“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев.


Решение No. 286 от 16.03.2017: Протокол 20

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти /ниви/ с №№010062, 000217, 010061, 010060, 010059, 010095, 010058 и 010057, местност „Кутела“ от землището на с.Баничан, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.


Решение No. 285 от 16.03.2017: Протокол 20

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.177.5, местност „Текето“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за съхранение на селскостопанска продукция“.


Решение No. 284 от 16.03.2017: Протокол 20

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №035074, местност „Капсии“ от землището на с.Боров, община Гоце Делчев, за „автосервиз“.


Решение No. 283 от 16.03.2017: Протокол 20

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.130.1, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.


Решение No. 282 от 16.03.2017: Протокол 20

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №032013, местност „Краището“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „преработка на месо“.